അയൽക്കാർ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ഈ 3 വസ്തുക്കൾ കാണാൻ പാടില്ല, വലിയ ദോഷം

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വാസ്തു എന്നു പറയുന്നത് വലിയ സത്യമുള്ള ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ് ഒരു വീടിന്റെ വാസ്തു ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി എത്ര കടൽ അധ്വാനം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളിനി എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആ കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒന്നും തന്നെയും അനുഭവിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനമായിട്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങുവാൻ പോലും സാധിക്കാതെ കിടന്നു വലയുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ്.

   

നമ്മുടെ മുതിർന്നവർ ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വീട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വാസ്തു നോക്കിയിട്ടുവേണം വീട് വയ്ക്കുവാൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ തയ്യാറാക്കാൻ പറയുന്നത് അതേപോലെതന്നെ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുരയിടം വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് വാസ്തു നോക്കി അത് വാസയോഗ്യമാണോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയിട്ട് വേണം ആ സ്ഥലം വാങ്ങുവാൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാലും ഈ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന വീഡിയോ അത് ഇനി എത്ര വലിയ മണിമാളിക.

ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് വാസയോഗ്യമല്ല അല്ലെങ്കിൽ വാസ്തപരമായ ദോഷം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വാസ്തുവിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എന്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും വലിയ തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

Scroll to Top