ശനി വക്രം ജൂൺ 29 മുതൽ നവംബർ 15 വരെ.7 രാശിക്കാർക്ക് ഗുണം.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ശനിയുടെ തണ്ടനയിൽ നിന്നും മോചിതരാകുന്ന 7 രാശിയിലെ നക്ഷത്ര ജാതകരെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനായിട്ട് പോകുന്നത് ശനി വക്രം ജൂൺ 29 മുതൽ നവംബർ 15 വരെപ്പെടുന്ന ഉച്ചഫലത്തെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെല്ലാം നക്ഷത്ര ജാതകം ശനിയുടെ അനുഗ്രഹം അറിഞ്ഞേ ശനിചൊരിയുന്നത് എന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാം ശനി ഒരു വ്യക്തിയെയും 30 വർഷത്തിലേയും.

   

ഒരിക്കൽ ഉയർത്തുകയും താഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും അതായത് 30 വർഷം ഒരു വ്യക്തി പരാജയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു ശേഷം വരുന്ന 30 വർഷം ഉയർച്ചയും ഒരു 30 വർഷക്കാലം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനു ശേഷം വരുന്ന 30 വർഷക്കാലം പരാജയം നേരിടേണ്ടത് ആയിട്ട് വരാം ഇതിനെ കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top