വീട്ടിൽ തുളസി പൂത്താൽ ഉടനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ, മഹാഭാഗ്യം, സർവ്വൈശ്വര്യം

നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളുടെ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രകാരം മഹാലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അവതാരമാണ് തുളസി ദേവി എന്നു പറയുന്നത് ഒരു ഹൈന്ദവഗ്രഹത്തിൽ മഹാലക്ഷ്മി സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു തുളസിത്തയും വീടിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് നട്ടുവളർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കാരണവന്മാരെ ഒക്കെ പറയുന്നത് ഒരു വീട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടിന്.

   

മുൻപിൽ ഒരു തുളസിത്തറ ഉണ്ടാകണം ഒരു തുളസിത്തറ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തില്ല എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുൻപിൽ പ്രധാന വാതിലിനെ അഭിമുഖമായിട്ട് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണി കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മൂടതുളസി തറയെങ്കിലും നട്ടുവളർത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് .

സാക്ഷാൽ മഹാലക്ഷ്മി ദേവി അവതരിച്ചതാണ് തുളസി ദേവിയായിട്ടും അപ്പോൾ മഹാലക്ഷ്മി ദേവി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കൂടിക്കൊള്ളുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ തുളസി വീടിന്റെ തിരുമുന്നിൽ വളർത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top