ആധാർകാർഡ് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും കേന്ദ്ര അറിയിപ്പ്|കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ചെയ്യണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം രാജ്യത്തെ പ്രധാന രേഖകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ആധാർ കാർഡുകൾ മാറ്റപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഈ ആധാർ കാർഡ് ഉള്ള കുട്ടികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ മുതിർന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ ജൂൺമാസം 14ാം തീയതിയോടെയും കേന്ദ്രസർക്കാർ അനുവദിച്ച യുഎഇ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സമയത്ത് അവസാനിക്കാറായി കേന്ദ്രസർക്കാർ ആധാർ കാർഡ് എടുത്തിട്ട് പത്തുവർഷം .

   

ആയിട്ടുള്ളവർ ഈ കാലയളവിനിടയിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താത്ത അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആധാർ കാർഡിൽ വിവരങ്ങൾ ആണോ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമയമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചിരുന്നത് ആധാർ കാർഡ് എടുത്തിട്ട് പത്തുവർഷമായി എങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റതവണ പുതുക്കൽ .

ഒക്കെ നടത്തണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ പേരേ മേൽവിലാസം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ജനനത്തീയതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഫോൺ നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം എന്നുകൂടി പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/BdAbaND1RyI

Scroll to Top