ജൂൺ 3 തിങ്കൾ മുതൽ ബയോമെട്രിക് E-KYC മസ്റ്ററിങ്ങ് വിരൽ പതിക്കണം പെൻഷൻ 1600, കിസാൻ 2000 ഗ്യാസ് APL BPL കാർഡിനും

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത മാസം മുതൽ നാലുതരം ഇ കെ വി സി ബയോമെട്രിക്ക് മസ്റ്ററിംഗ് സജീവമാകും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി തരിക സേവനങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതിനേയും ബയോമെട്രിക്ക് .

   

മാസ്റ്ററിംഗ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ വിരൽ പതിപ്പിച്ച മാസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ജൂൺ മാസത്തിൽ സജീവമാകും പ്രധാനമായിട്ടും റേഷൻ കാർഡ് മാസ്റ്ററിംഗ് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാന നിധി മാസ്റ്ററിങ് പെൻഷൻ മാസ്റ്റർ ഗ്യാസ് മാസ്റ്ററിങ് എന്നീ നാലുതരം ഈ കെ വി സി മാസ്റ്ററിംഗ് ആണ് ജൂൺ മാസത്തിൽ സജീവമാവുക ഇലക്ഷൻ കാരണം ചിലത് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അതേസമയം പി എം കിസാൻ സമ്മാന നിധി കേബസി മാസ്റ്റർ ഇങ്ങും മറ്റു നടപടികളും ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/TX-Vco2tIuM

Scroll to Top