ജൂൺ മാസം ഇതിലും വലിയ ഭാഗ്യം വരാനില്ല.

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ശനിയുടെ പുത്രനാണ് അഥവാ ഗുളികൻ എന്നു പറയുന്നത് ജാതകത്തിലും മുഹൂർത്തത്തിലും ഗുളികനെ പ്രാധാന്യം നൽകി വരുന്നതും ആകുന്നു ഗുളികൻ അറിയാതെയും ഒരു ജനനവും നടക്കാറില്ല ലഗ്നയും സംശയം വരും നാം അവസരങ്ങളിൽ ലഗ്നത്തെ .

   

വിലപ്പെടുത്തുവാൻ ആശ്രയിക്കാറുമുണ്ട് ഗുളികൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയും അതിന്റെയും 5 9 രാശികൾ ഗുളികന്റെ നവാംശരാം ജി ഗുളികന്റെയും ദ്വാദശാം ശകുന രാശി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ലഗ്നത്തിൽ ഗുളികൻ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് രാജയോഗമാണ് ആറിലും 11ലും ഒഴിച്ച് മറ്റു ഭാവങ്ങളിലേയും ഗുളിക സ്ഥിതിയും അനിഷ്ടഫലങ്ങളാണ് നൽകുക ഈ ജൂൺ മാസം ഏതെല്ലാം നക്ഷത്രക്കാർക്കാണ് ഗുളികൻ മൂലം അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ വന്നുചേരുക എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top