ഉപ്പനെ കണ്ടാൽ വന്ന് ചേരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ..

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഉപ്പൻ ഈശ്വരൻ കാക്ക ചെമ്പോത്ത് എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് ഉപ്പൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പ് എന്ന ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി പതുങ്ങി പതുങ്ങി നടക്കുന്ന ഈ പക്ഷിയെ കാണുന്നത് ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് പൊതുവേ കരുത്തപ്പെടുന്നത് കർഷകരും ആയിട്ട് വളരെ ബന്ധമുള്ളവയാണ് ഇമാം ചെറിയ കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും കർഷകർക്കും നന്നായിട്ട് ലഭിക്കുവാൻ.

   

ഇവ സഹായിക്കുന്നതും ആകുന്നു ഈ കാരണത്താൽ കർഷകരുടെയും ഉത്തമ സുഹൃത്ത് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതും കണ്ടാൽ കാക്കയും ആയിട്ടും ഗരുഡനും ആയിട്ടും രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് ഇത് ജഡ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാദൃശ്യം ഉപ്പൻ ആണ് എന്നും വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നതാകുന്നു ഇത് മാത്രമല്ല പല ഐതിഹ്യങ്ങളിലും ഈ പക്ഷിയെ കുറിച്ച് പരാമർശം ഉണ്ടാകുന്നതുമാണ് എല്ലാം ഇവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശകുനത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നക്ഷത്രങ്ങളിൽ പൂരം നക്ഷത്രക്കാരുടെ പക്ഷിയാണ് ഉപ്പൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top