വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ വാസ്തുദോഷത്തിന് കാരണമാകും,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരളീയ വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന കാഴ്ചകളും നമ്മുടെ വീടിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് പ്രധാന വാതിൽ വഴി അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളും ഒരു വീടിന്റെ ഉയർച്ചയിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്തുനിന്ന് വാതിൽ വഴി പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ .

   

കാണുന്നത് വളരെയധികം അസുഖമാണ് വളരെയധികം ദോഷമാണ് അതേപോലെതന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വാതിൽ വഴി അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ചില വസ്തുക്കൾ വീടിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് അതും വളരെയധികം അസുഖമായിട്ട് ദോഷമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ പോകുന്നത് വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം നമ്മുടെ വീടിന്റെ.

അകത്തേക്ക് പുറത്തേക്കും നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പാടില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ദോഷങ്ങളാണ് ഇതുമൂലം നമുക്ക് വന്നുചേരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആഘോഷത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top