നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു.

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ചേരുന്നതും ആകുന്നു പത്രത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനും അത്തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനും ചില ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ തൊടുകുറി ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതായ അവസരത്തിലും ചില ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ.

   

ഒരു ദുഃഖം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടു മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും ആ ദുഃഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളും കുറിച്ചും നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അവരും ഇഷ്ട ദേവതയും മനസ്സുരുകിയ.

പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് ഈ രണ്ടു ചിത്രങ്ങളിൽ രണ്ടു മഹാക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം തെരഞ്ഞെടുക്കുക ആദ്യത്തേത് ക്ഷേത്രം ആകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രം ആകുന്നു ഒരു ക്ഷേത്രമേവരും തെരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top