പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ 2000 കിട്ടുന്നവർക്ക് നാളെ മുതൽ KYC അവസരം ചെയ്യാത്തവർക്ക് പണം പോകും

നമസ്കാരം ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ കിസാൻ സമ്മാന നിധി സഹായം വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് എന്ന് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നാളെ മുതൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇലക്ട്രോണിക് എ സിസ്റ്ററിങ് ആരംഭിക്കുകയാണ് സഹായം തുടങ്ങാതെ ലഭിക്കുമെങ്കിലും ഗുണഭോക്താക്കളും പൂർത്തീകരിക്കണം ഈ ആനുകൂല്യം അതായത് കിസാൻ സമ്മാനം നിധിയുടെ ആനുകൂല്യം വാങ്ങുന്ന വ്യക്തികൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാറിന്.

   

ബോധിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നാളെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ക്യാമ്പുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും രാജ്യത്തെമ്പാടുമുള്ള ഓൺലൈൻ സർവീസ് സെന്ററുകൾ മുഖേനയാണ് നമ്മുടെ സമീപത്തുള്ള സിഎസ്ഐ സെന്ററുകൾ വഴിയും ഇത് നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ പൂർത്തീകരിച്ച ഈ കേസി വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നവർക്കായിരിക്കും ഈ പതിനേഴാം തികയടുവായിട്ടുള്ള 2000 രൂപ ലഭിക്കുക ഈ ജൂൺ മൂസം 2000 രൂപയുടെ വിതരണം മുണ്ഡകം ജൂൺ 15ന് ശേഷമായിരിക്കും വിതരണം ഉള്ളത് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/HhhRhU_Okvg

Scroll to Top