കൈവിടാതെ മോദിജി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സമ്മാനം ഇവർക്ക് 8000 ആക്കി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം മൂന്നാം തവണയും മോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ധനസഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേമ പദ്ധതിയാണ് കിസാൻ സമ്മാനം

   

നിധി എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയും 2018 19 ഈ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ച കാലമാണ് ഇത് ഈ സമയം വരെ കൃഷി ഭൂമി ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് മുമ്പ് കർഷകരായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നാലും മതിയും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കിസാൻ സമ്മാനം നേടി എന്ന് കേന്ദ്ര പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് വർഷം 6000 രൂപ അതും .

നാലുമാസം ഇടവേളകളിൽ 2000 രൂപ വീതം അങ്ങനെ വർഷത്തിൽ 3 ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റുകളായി 6000 രൂപ കിട്ടുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ കൈപ്പറ്റുന്ന ഒരു രൂപ പോലും കേന്ദ്രസർക്കാരിന് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത ധനസഹായമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/KOC3eIh5shA

Scroll to Top