മോദിജിയുടെ അറിയിപ്പ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം|PM കിസാൻ 8000

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ചു അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഈ വീഡിയോ വഴി ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ അവരുടെ സാധാരണക്കാരുടെ കൈകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ സഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതികളാണ് എങ്കിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേമ പദ്ധതിയായി.

   

നോക്കി സമ്മാന നിധി 2018 വരെയും കൃഷിഭൂമിയുള്ള കർഷകർക്ക് പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷ വച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സഹായം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സമ്മാനം എന്ന രീതിയിൽ 2000 രൂപ വീതം വർഷം 6000 രൂപ കേന്ദ്രസർക്കാർ വഴി വാങ്ങുന്നവൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഒരു തുകയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അധികാരമുണ്ട് അങ്ങനെ 8000 രൂപ ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് .

രാജസ്ഥാനിലാണ് ആദ്യം ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് ശനിയാഴ്ചയാണ് ഇതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വന്നത് ഇനിമുതൽ രാജസ്ഥാനിലെ കർഷകർക്ക് 8000 രൂപ വർഷത്തിൽ 4 ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എല്ലാം ഇതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാറിന് അധികാരമുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/t5DsSFXhir8

Scroll to Top