മഞ്ഞ പിങ്ക് നീല വെള്ള കാർഡുള്ളവർ കാണുക റേഷൻ കാർഡ് പിടിച്ചെടുക്കും പിഴയും ഈടാക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ മഞ്ഞ പിങ്ക് നീലാ വെള്ള റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ എല്ലാവരും അറിയേണ്ട സർക്കാർ ഭാഗത്തുനിന്നും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ നടപടികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് അതിനു മുൻപായിട്ട് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോയിലേക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി തരുക സംസ്ഥാനത്തെയും ഓരോ വിഭാഗം .

   

റേഷൻ കാർഡുകൾക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അളവിലും വിലയിലുമാണ് സർക്കാർ റേഷൻ വിഹിതങ്ങൾ നൽകി വരുന്നത് മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പല സൗജന്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കും പഞ്ചായത്ത് തല ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡുകളിൽ അങ്കമായിരിക്കണം എന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ .

ഫീസ ഇളവിനും ഇതുതന്നെയാണ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ മുൻഗണന കാട്ടിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കും ഒരു വർഷത്തിൽ 15,000 കിലോ മീറ്റർ വരെ കുടിവെള്ളം വീടുകളിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്ററി സൗജന്യമായി നൽകുന്ന സ്കീം നിലവിലുണ്ട് ഇത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഒന്നും എപിഎൽ കാർഡുകളായ നീല വെള്ളകാർഡുകൾക്ക് ലഭ്യമെല്ലാം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/giYTp4g0Pqc

Scroll to Top