വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ അലമാരയുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോ,

നമസ്കാരം പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരളീയ വാസ്തുശാസ്ത്രപ്രകാരം അലമാരയും വലിയ സ്ഥാനമാണ് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് ധനത്തിന്റെ സ്ഥാനമായിട്ടാണ് വാസ്തുവിൽ അലമാരയെ കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അലമാക്കുന്ന സമയത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് അലമാര വെക്കുന്നതിനെയും വാസ്തു പറയുന്ന ചില രീതികൾ ഉണ്ട് ചില സ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ .

   

സ്ഥാനങ്ങൾ തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിൽ അലമാര വയ്ക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇനി എത്ര സമ്പാദിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞാലും ഒരു രൂപ പോലും കയ്യിൽ നിൽക്കുകയില്ല വെള്ളം പോലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന പണം ചോർന്ന് ഇല്ലാതെയാകുന്നതാണ് എന്ന് 10 രൂപ മാറ്റി സമ്പാദിച്ച് മാറ്റി ഇടാം എന്നു കരുതിയാൽ രോഗമായിട്ട് ദുരിതമായിട്ടും അനാവശ്യ ചെലവുമായിട്ട് ഒക്കെ വന്ന് ആ പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പോകുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top