ബാങ്ക്അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്കെല്ലാം 2 ലക്ഷം വീട്ടിലെത്തും.കേന്ദ്രപദ്ധതി

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യ പദ്ധതിയും ബാങ്ക് കൊണ്ടുവന്നവർക്ക് ലഭിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ലഭിക്കുന്നത് നാലു ലക്ഷം രൂപയുടെ ആനുകൂല്യമാണ് നാലു ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമാ യോജന പ്രധാനമന്ത്രിയും ജീവൻ ജ്യോതിയുമായി യോജന ഒരു വർഷം നമ്മുടെ കൈവശം 436 രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ 2 ലക്ഷം രൂപയുടെ കവറേജും അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നീട് ഒരു .

   

20 രൂപ കൂടിയും 2 ലക്ഷം രൂപയുടെയും ആക്സിഡന്റ് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജിയും അപ്പോൾ ഈ രണ്ടു പദ്ധതി വഴി 4 ലക്ഷം രൂപയുടെ ആനുകൂല്യമാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമീപമുള്ള നാഷണലൈസ്ഡ് ബാങ്ക് വഴി അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി നമുക്ക് ഈ പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിച്ചിരുന്നതിന് വേണ്ടി സാധിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/9FRYOwOXUcc

Scroll to Top