എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന നാളത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ക്ഷേമപെൻഷൻ കുടിശ്ശിക 9600 വിതരണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ആണ് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും സംസ്ഥാനത്തെ 62 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ക്ഷേമപെൻഷൻ കൂടിയായിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി സർക്കാരിനെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിലയിരുത്തന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള കുടിച്ചു സർക്കാർ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് .

   

വരുന്ന ഓരോ മാസങ്ങളിലും നിശ്ചിത തുക വീതം നൽകി ഈ കുടിശിക സർക്കാർ പൂർത്തീകരിക്കും ഈ മാസം മുതൽ ഇതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ക്രമീകരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു എന്നാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആറുമാസത്തെയാണ് കുടിശ്ശിക വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് 9600 രൂപ ഒരാൾക്ക് നൽകാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ തുകയാണ് ഓരോ മാസങ്ങളിലും ഒരുമിച്ച് അദ്ദേഹം ഒന്നോ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഒരുമിച്ചയും നൽകി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

https://youtu.be/iY9PqIl3z_4

Scroll to Top