ഒരു നിറത്തിൽ തൊടു ഈ ശുഭവാർത്തകൾ കേൾക്കാം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം നിരവധി ദുഃഖങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരുന്നവരാണ് ഏവരും ദുഃഖങ്ങൾ എപ്പോൾ അവസാനിക്കും എന്ന് പലർക്കും ധാരണയുള്ള കാര്യമെല്ലാം എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങളെ കുറിച്ചും തൊടുകുറിയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടും നിറങ്ങൾ ആകുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ നിറം ചുവപ്പു നിറവും രണ്ടാമത്തെ.

   

നിറം നീല നിറവും ആകുന്നു ഈ രണ്ടു നിറങ്ങളിൽ ഒരു നിറം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായ അവസരത്തിൽ മനസ്സിൽ അനുഭവിക്കുന്നതായ ഒരു ദുഃഖം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടും മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടും ഈ രണ്ടു നിറങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിറം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന .

ആ പ്രത്യേകമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഏവരും ഒരു നിറം തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ഇനി ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാം അതിനു മുന്നോടിയായി വരും രേഖപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top