സമയം തെളിഞ്ഞു 9 നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഗജകേസരിയോഗം

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഗ്രഹങ്ങളുടെയും അധിപൻ ആയിട്ടാണ് സൂര്യനെ കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാൽ സൂര്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ജ്യോതിഷപരമായിട്ട് പരാമർശിക്കേണ്ട ആയിട്ടുണ്ട് ജൂൺ 15ന് രാവിലെയും അഥവാ വെളുപ്പിനെ 4 27നേയും ഇടവം രാശിയിലെ സഞ്ചാരം മതിയാക്കി മിഥുനം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ് പിന്നീട് ഒരുമാസം മിഥുനം രാശിയിൽ തുടർന്നതിനുശേഷം ജൂലൈ 16ന് 11 19 കർക്കിടകം രാശിയിലേക്ക് സൂര്യൻ പ്രവേശിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

   

ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായിട്ടാണ് സൂര്യനെ കണക്കാക്കുന്നത് സൂര്യൻ കർക്കടകം രാശിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനാലും ചില രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഗുണഫലങ്ങൾ ഇരുട്ടിനു എന്നാണ് പരാമർശിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കാണ് ഇത്തരത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തേടിയെത്തുന്നത് എന്ന് വിശദമായി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തെ രാശിയായിട്ട് പരാമർശിക്കുന്നത് .

കർക്കിടകം രാശിയാകുന്നു കർക്കിടകം രാശിക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൂര്യന്റെ നിരാശി മാറ്റം ശുഭഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിനാൽ തന്നെ ഈ സമയം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം ആത്മവിശ്വാസവും ഏതൊരു കാര്യവും ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്തു തീർക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന വിശ്വാസം കടന്നം വരുന്നതായ സമയമാകുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടറിയാം ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top