ഭഗവതിയുടെ വരത്ത്‌ പോക്കുള്ള ഗൃഹങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ,

നമസ്കാരം എന്തു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവതിയുടെയും വരുത്തുപോക്ക് ഉണ്ടോ എങ്ങനെ അറിയാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും അതിനെപ്പറ്റിയിട്ട് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നതും ഈ വരുത്തുപോക്ക് എന്നു പറയുന്നത് ചില്ലറ കാര്യമെല്ലാം വരുത്തുപോക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭഗവതിയുടെ വെറുത്തുപോക്ക് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചില നിമിത്തങ്ങൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാട്ടിത്തരും .

   

എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും പൂക്കുകളും ശുഭമാകണം എന്നെല്ലാം ശുഭനിമിത്തങ്ങളും ഉണ്ട് ശുഭ നിമിത്തങ്ങളും ഉണ്ട് സുഖമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഉയർച്ചയും ജീവിതവിജയവും വന്നുചേരുന്നതാണ് അതേസമയം ആശുപ നിമിത്തങ്ങളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ ഇനി ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നാശമായിട്ട് വന്ന ഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വരുത്തുപോകുള്ള വീടുകളിൽ കാണുന്ന ശുഭ നിമിത്തങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top