നിലവിളക്ക് വീടിന്റെ ഈ ഭാഗത്താണ് വെക്കേണ്ടത്, തെറ്റിച്ച് വെക്കല്ലേ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളുടെയും ഹൈന്ദവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ദിവസവും നിലവിളക്കും കൊളുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിലവിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സകല ദേവി ദേവന്മാരുടെയും സകല ദേവി ദേവന്മാരും കുടികൊള്ളുന്ന ആ ഒരു സംഗമസ്ഥാനമാണ് വീട്ടിൽ പ്രതിസന്ധ്യ ആയിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിളക്ക് തെളിയിച്ചയും സകല അന്ധകാരത്തെയും നീക്കി സകല മൂദേവിയെയും .

   

വീടുവിട്ട് ഒഴിച്ച മഹാലക്ഷ്മിയെ കുടിയിരുത്തി സകലം ദേവി ദേവന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹം നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ നിലവിളക്ക് വെക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മായും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നിലവിളക്ക് വയ്ക്കേണ്ട സ്ഥാനം എന്നു പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥാനം തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് നിലവിളക്ക് വയ്ക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ദോഷമായിട്ട് വന്നുഭവിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top