ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ ഗുരുവായൂരിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ മിനിമം ഏഴാം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് സോപാനം കാവൽ വനിത സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 27 ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച……. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം 15 എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗക്കാർക്ക്.

   

10% സംവരണം ലഭിക്കും ശമ്പളം വരുന്നത് 18000 30 നും ഇടയിൽ ആയിരിക്കണം… വനിതാ സെക്രട്ടറി ഒഴിവുകൾ എന്നും 12 ശമ്പളം 18000 പ്രായപരിധി 50 ആയിരിക്കണം ഈ രണ്ടു തസ്തികളിലേക്കും അവർ ഏഴാം ക്ലാസ് ജയിച്ചവരും മികച്ച ശാരീരിക ക്ഷമതയുള്ള ശാരീരിക അംഗവൈകല്യമില്ലാത്തവർ ആയിരിക്കണം നല്ല കാഴ്ച ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിന് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top