ജ്വല്ലറിയിൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ വിവിധ ജില്ലകളിലായി

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം അൽ മുക്താദിർ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പ് പുതിയതായി തുറക്കുന്ന ഷോറൂമുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നു മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ എംപിയെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മൂന്നുവർഷത്തെ പരിചയം ആവശ്യമാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്.

   

എംപിയെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മൂന്നു വർഷത്തെ പരിജയം ആവശ്യമാണ് സെയിൽസ് മാനേജർ ബിരുദധാരി 3 വർഷത്തെ മുൻപരിചയം ശക്തി കൂടി ബിരുദധാരി പ്ലസ് ടു മൂന്നുവർഷത്തെ മുൻ പരിചയം ആവശ്യമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി താഴെ ലിംഗങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുക.

Scroll to Top