നാളത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന അറിയിപ്പ് വീഡിയോ വഴി ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ കേന്ദ്രസർക്കാർ കുടിശ്ശികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പി എം കിസാൻ സമ്മാനം നിധിയുടെ വിതരണം പദ്ധതിയും ഇതേ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആറുമാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ കുടിക്കുകയാണ് ഇതും അടുക്കള വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായിട്ടാണ് .

   

സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആറുമാസത്തെ തുക എന്നും പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒൻപതിനായിരത്തി 600 രൂപയോളം ഒരു വ്യക്തിക്ക് നൽകേണ്ട സാഹചര്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആനുകൂല്യം സാധാരണക്കാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലും കൈകളിലേക്കും ഈ മാസം തന്നെയും പരമാവധി രണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ മാസത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക ഇരുപതിന് മുപ്പതിനും.

ഇടയിലുള്ള തീയതിയിൽ പെൻഷൻ വിതരണം ഈ മാസവും നടക്കും ഈ മാസം ആദ്യം നടത്തിയത് 2023 ഡിസംബറിലെ പെൻഷൻ ആയിരുന്നു എന്നെ ഇനി കുടിശ്ശിക ജനുവരിയും മാസത്തിൽ ഉള്ളതാണ് നൽകാൻ ഉള്ളത് രണ്ടുമാസത്തേക്ക് പരമാവധി ഒരുമിച്ച് നൽകി കുടിച്ചു കൂടി ഇല്ലാതാകുന്നതിന് വേണ്ടി സർക്കാർ നോക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനെയും കാണുക.

https://youtu.be/BR5ILU6_QNA

Scroll to Top