ഗൾഫ് ജോലി ഒഴിവുകൾ ഇന്റർവ്യൂ കേരളത്തിൽ👇…

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നതും കേരളത്തിൽ വച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നൽകുന്ന ഗൾഫ് കൺട്രീസിലേക്ക് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 60 ലധികം കമ്പനിയിലേക്കുള്ള ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് കൂടാതെ.

   

പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചില വേക്കൻസി സർവീസ് ഒന്നുമില്ലാത്ത കമ്പനി ഡയറക്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ജോബ് ലാസ്റ്റ് കമന്റിൽ നിങ്ങൾ രേഖ പെടുത്തിയ കമന്റ് ജോബും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ജോബി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സഹകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ പൂർണമായിട്ടും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top