ശനിയുടെ സഞ്ചാരം വക്ര ഗതിയിലേക്ക്, ഈ നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ഇനി പണി ആകും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ശനി വക്ര ഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ദിവസമെല്ലാം രണ്ടുദിവസമെല്ലാം 139 ദിവസം അതായത് ജൂൺ 30 മുതൽ വരുന്ന ജോൺ മുപ്പതാം തീയതി മുതൽ 2024 നവംബർ 15 വരെയും വരുന്ന 139 ദിവസക്കാലം ശനിയും വക്രഗതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെയും അനന്തരഫലങ്ങൾ ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെ കടുത്ത രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ കാലപുരുഷന്റെ പതിനൊന്നാം രാശിയായി കുംഭത്തിൽ.

   

നേർവതിയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജൂൺ 30 ഓടുകൂടിയും ശനി തന്റെ മൂല ത്രികോണ രാശിയായി കുംഭത്തിൽ വക്രത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈയൊരു സഞ്ചാരം ഒരു ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കിക്കാണുന്ന സമയത്ത് വളരെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വലിയ ചില സംഭവങ്ങൾ ആയിരിക്കും ചില നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top