മുപ്പതിൽപരം കമ്പനികളിൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ 👇👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ വച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ഗൾഫ് കൺട്രി വന്നിട്ടുള്ള 34 അധികം കമ്പനി നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് അതിൽ തന്നെ ഫ്രഷ്സിനും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും .

   

വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേക്കൻസിസ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ജോബി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആകാതിരിക്കാൻ ഈ വീഡിയോ പൂർണമായും കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഫസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് സുപ്രഭാതം വന്നിരിക്കുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ സെക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസർ ഹൗസ് റിസീവർ സെയിൽസ് എന്നിങ്ങനെ കാറ്റഗറി വന്നിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഇവിടെ മുഴുവൻ കാണുക.

Scroll to Top