ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം 60 ലക്ഷം പേർക്ക് സഹായം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ജൂൺ മാസത്തിലെ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം നടപടികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു 1500 കോടി രൂപ കടമെടുത്തിട്ടാണ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് വിശുദ്ധ വിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് എല്ലാ സർക്കാർ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുടെയും ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് പേജ് ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ആണെങ്കിൽ.

   

പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോയിലേക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി തരുക ക്ഷേമ പെൻഷൻ കുടിശികയായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുള്ള പിസി വിഷ്ണുനാഥിന്റെയും അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നിയമസഭയിൽ വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണം നടപടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ജൂൺമാസം തുടക്കത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിതരണം ചെയ്തത് .

2023 ഡിസംബർ മാസത്തെ കുടിശ്ശിക പെൻഷൻ ആയിരുന്നു 2024 ജനുവരി മാസം മുതൽ മെയ് മാസം വരെയുള്ള 5 മാസത്തെ പെൻഷനുകൾ കുടിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കുകയാണ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും എന്ന് രൂപ വീതം വാർത്തയ്ക്ക് കാല പെൻഷൻ വിധവാ പെൻഷൻ ഭിന്നശേഷി പെൻഷൻ അവിവാഹിത പെൻഷൻ കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ തുടങ്ങിയ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുവാനുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/YZAJRUKUrDE

Scroll to Top