നാളത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും പൊതുവായ പോലും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് കുടിച്ചിയുണ്ടായിരുന്ന ക്ഷേമപെൻഷൻ അത് പരിപൂർണ്ണമായി തന്നെ നൽകി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർണായ തീരുമാനം സംസ്ഥാനത്തും ഇപ്പോൾ മന്ത്രിസഭ കൈകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യപടി എന്നോണം ആണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത്.

   

2024ലെ ആദ്യ ജനുവരി മാസം മുതലുള്ള കുടിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ സർക്കാർ നൽകാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം 25 നു ശേഷം വിതരണം ആരംഭിക്കും എന്നാണ് നിലവിൽ നമ്മൾ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വർക്കും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് .

അതേപോലെതന്നെ കൈകളിലേക്ക് തുക സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ 62രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ക്ഷേമനിധി ബോർഡുവഴിയും സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും എത്തിച്ചേരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനെയും കാണുക.

https://youtu.be/ATmVGqPkqIs

Scroll to Top