ക്ഷേമപെൻഷൻ 9600 കുടിശ്ശിക വിതരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു|ആദ്യഗഡു 62 ലക്ഷം പേർക്ക്

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനും ആകുന്നവർക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പ് ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ചേർന്നിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ജനുവരി മാസം മുതലുള്ള ആറുമാസത്തെ പെൻഷൻ കുടിക്കുകയായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് 9600 രൂപയോളം വരും ഇതിൽ ആയിട്ട് പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായിട്ടും ഇപ്പോൾ സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

   

ജൂൺമാസം മാതാഴ്ച മുതൽ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ മാസം ആദ്യ ആഴ്ചകളിൽ ഡിസംബറിലെ കുറിച്ച് കപ്പ സർക്കാർ നൽകിയിരുന്നു അതിനു ശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ധനസഹായം നൽകുകയാണ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുള്ളവർക്കും രീതിയിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ വയ്യായ്കയുള്ള .

ആളുകൾ ചിലർ കൈകളിൽ അനുകൂലം വാങ്ങുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് കൈകളിലേക്കും സഹായവും കൈമാറും സർക്കാരിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ വന്ന ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി പെൻഷൻ വിതരണം നടക്കുന്നത് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ മാസം ആണ് പരമാവധി അനുവദിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/YQB6DCsKtdk

Scroll to Top