ഫ്രഷേഴ്സ്ന് ഗൾഫിൽ ജോലി അവസരങ്ങൾ 👇👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ വച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ഗൾഫ് കൺട്രീസിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള 50 കമ്പനിയിലേക്കുള്ള ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് നിരവധി ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഫ്രക്ഷേത്രം സ്ത്രീകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും .

   

അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന നിരവധി ഒഴിവുകളുമുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആകാതിരിക്കാൻ വീഡിയോ പൂർണമായിട്ടും കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top