മുൻ പരിചയം നോക്കാതെ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ 👇👇

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം 10 പ്ലസ് ടു ഡിഗ് യോഗത്തിൽ ഉയർന്ന ശമ്പളത്തിൽ ജോലി നേടാം 18നും 27 ഉം ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും മുൻ പരിചയം നോക്കാതെ നിരവധി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ പാക്കിംഗ് ഓഫീസ് സ്റ്റോർ കീപ്പർ തുടങ്ങിയ നിരവധി ദിവസങ്ങൾ ശമ്പളം വരുന്നത് 12000 രൂപ മുതൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ.

   

വരെ താമസം ഭക്ഷണവും സൗജന്യമായി കമ്മിറ്റി നൽകുന്നതാണ്..,.. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കമ്പനിയായ യൂണിവേഴ്സൽ അൻമ്പതിൽ പാരും ഒഴിവുകൾ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും അവസരം 10 പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു സുവർണാവസരം ആകർഷകമായി ശമ്പളം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി താഴെ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക👇👇.

https://youtu.be/O1gDhrYJwu0

Scroll to Top