കേരളത്തിൽ വച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യത്തേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ👇👇

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ വച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ഗൾഫ് കണ്ട്രീസിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഫ്രഷേഴ്സ് സ്ത്രീകൾക്കും ഒന്ന് പുരുഷന്മാർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അമ്പതോളം കമ്പനിയിലേക്ക് ഉള്ള ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് .

   

ആണ് കൂടാതെ കമ്പനി ഡയറക്ടറി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയ നിരവധി വേക്കൻസി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മിസ് ആകാതിരിക്കാൻ വീഡിയോ പൂർണമായിട്ടും കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top