റേഷൻകാർഡും സ്ഥലവുമുള്ളവർക്ക് ഇനി കേന്ദ്രസഹായം 8000

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അതേപോലെതന്നെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളാണ് വീഡിയോ വഴി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ള സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷിഭൂമിയുള്ള കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പി എം കി യുടെ സഹായം തുക വർദ്ധനവിനെയും ഒരുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ 6000 ലഭിക്കുന്ന കഷ്ടകാർക്കും ഇനി 8000 രൂപ മുതൽ പതിനായിരം രൂപ വരും അവരുടെ

   

അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകും 100% വും കേന്ദ്രഫണ്ട് ആണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇത് തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലുമില്ല എന്നതാണ് കിസാൻ സമ്മാന നിധിയിൽ ഇപ്പോൾ അംഗത്വം എടുത്തിട്ടുള്ള കർഷകർക്ക് എല്ലാം ഈ തുക വർദ്ധനവ് ബാധകമാവുകയും ചെയ്യും നിലവിൽ രാജസ്ഥാനിൽ തുക വർദ്ധനവ് ബാധകമായി ഉത്തരവുകൾ ഇറങ്ങിയും അവർക്ക് ഇനി 8000 രൂപീകരിക്കും വിതരണം ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/AnNHXtOsCTQ

Scroll to Top