വ്യാഴം കൂടുതൽ ജില്ലകളിൽ അവധി പ്രഖാപിച്ചു

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരുന്നത് കണക്കെ കൂടുതൽ ജില്ലകളിൽ താലൂക്കുകളിലും നാളെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശക്തമായ മഴയും കാറ്റും തുടരുന്നതിനാൽ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ അംഗൻവാടികൾ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ അടക്കമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കോട്ടയം കളക്ടർ .

   

വ്യാഴാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു മഴ ശക്തമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് എന്നിവ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെയും അംഗൻവാടികൾ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ അടക്കമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വ്യാഴാഴ്ച ജില്ലാ കലക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശക്തമായ കാറ്റും മഴയും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെയും.

അംഗൻവാടികൾ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ അടക്കമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലാ കളക്ടറും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയപ്രകാരമുള്ള പൊതു പരീക്ഷകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/zds3MnhZz8Q

Scroll to Top