പ്രകാശത്തിന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന ഇടം ഇതാണ്,

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടെ സ്വാഗതം ദൈവത്തെ ഓർത്ത് നമ്മുടെ വീടിന്റെയും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരുട്ട് വരാൻ ഒരു കാരണവശാലും ഇടയാക്കല്ലേ വലിയ വാസ്തു ദോഷത്തിന്റേയും കാരണമാകുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെയും ഇരുട്ടിലായി പോകുന്നതിനെ തുല്യമാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഇരുട്ട് വരിക എന്നു പറയുന്നത് പറഞ്ഞുവരുന്നത് എന്ന വാസ്തുവിൽ ഏറ്റവും പ്രകാശം മുഖരിതമായിട്ടും കാണപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വീടിന്റെയും ഒരു സ്ഥാനത്തെ.

   

പറ്റിയിട്ടാണ് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു ഭാഗം ഇരുണ്ടതായിട്ട് തീരാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏത് വീട്ടിൽ ആണോ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഇരുണ്ടതായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ആ വീട്ടിൽ ദുഃഖങ്ങൾ ഒഴിയില്ല പലരീതിയിലും ഉള്ള അനർത്ഥങ്ങൾ വന്നുചേരുന്നത് എന്നും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഏതാണ് ആസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് .

ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെയും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇന്ന് തന്നെ ഇരുട്ടാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വേണ്ടത് ചെയ്യണം അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉയർച്ചയും ഐശ്വര്യവും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളും വന്നു ചേരുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top