കേരളത്തിൽ വച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ഗൾഫിലേക്കുള്ള ഒഴിവുകൾ👇👇

നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് പോകുന്ന കേരളത്തിൽ വച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ഗൾഫ് കൺട്രീസിലേക്കുള്ള വേക്കൻസി ആണ് ഭക്ഷ്യസിനും സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മുപ്പതിൽ അധികം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിലേക്കുള്ള ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

   
Scroll to Top