ജൂലൈ 1 മുതൽ ക്ഷേമപെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 3 അറിയിപ്പുകൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം വാങ്ങുന്ന എല്ലാവർക്കും ജൂലൈ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അറിയിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ആണെന്ന് വീഡിയോ പരീക്ഷ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ഈ അറിയിപ്പുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാനത്തെയും മുടക്കം വന്നിരുന്ന കുടിശ്ശിക പെൻഷനിൽ ഒരു കേടു കൂടി സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നു 1600 രൂപ ജൂൺ മാസം 28 ആം തീയതി മുതൽ ഈ തുകയുടെ .

   

കൈമാറ്റവും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടാം തീയതി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ലഭിക്കാത്തവർ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കൈകളിൽ തുക സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വയ്യായ്ക അനുഭവപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് .

സഹകരണ സംഘങ്ങളിലേക്ക് ശേഷമാണ് ആ തുക കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക അപ്പോൾ അതിനു ജൂലൈ മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ആഴ്ചകൾ വരെ എത്തിയായിരിക്കും സമയമുള്ളത് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ തീർത്തിട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/XynL9E3yTEI

Scroll to Top