മസ്റ്ററിങ് വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പെൻഷൻകാരേയും ബാധിക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നവരും വിവിധ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവരും ജൂലൈ മാസത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പേജ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക് ചെയ്യുക 2024 ജനുവരി മാസത്തെ ക്ഷേമ പെൻഷൻ തുകയായി 600 രൂപയുടെ വിതരണം.

   

സംസ്ഥാനത്ത് സംസ്ഥാന ഘട്ടത്തോട് അടുക്കുകയാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കുള്ള വിതരണം പൂർത്തിയായി വീടുകളിൽ സഹകരണ ജീവനക്കാർ വഴികളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിതരണവും അവസാനഘട്ടത്തോട് അടുക്കുകയാണ് ഈ ആഴ്ചതന്നെ വിതരണം പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി ഫെബ്രുവരി മാസം മുതൽ ജൂൺ മാസം വരെയുള്ള .

അഞ്ചുമാസത്തെ കുടിച്ചുകയിൽ നിന്ന് ജൂലൈ മാസത്തിലും പെൻഷൻ വിതരണം ഉണ്ട് പിന്നെ മുതൽ എല്ലാ മാസങ്ങളിലും മുടങ്ങാതെ ക്ഷേമപഞ്ചാവിതരണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/jCB5tYF6tUs

Scroll to Top