മോദിജിയുടെ PM കിസാൻ സഹായം 10000 രൂപവരെ|ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ ജനപ്രിയ ആനുകൂല്യത്തിന്റെ തുക വീണ്ടും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ 6000 രൂപ വസ്ത്രം വാങ്ങുന്ന നമുക്ക് ഇനിമുതൽ 8000 രൂപ മുതൽ 10000 രൂപ വരെ സർക്കാർ ആനുകൂല്യമായി നൽകും അതായത് നാലിൽ മുതൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ നേരിട്ട് തന്നെ ഈ തുക നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക ഒന്നും തന്നെ കേന്ദ്രസർക്കാരിലേക്ക്.

   

പിന്നീട് തിരിച്ചടക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലുമില്ല കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ജനപ്രിയ പദ്ധതി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയറക്ടർ ട്രാൻസ്ഫർ സംവിധാനം ആധാർ വഴി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ നൽകുന്ന 2000 രൂപയുടെ പദ്ധതിയും ടി എം കിസാൻ സമ്മാന നിധിയുടെ ആനുകൂല്യം ആക്കുക വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്.

എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരികയാണ് ഈ മാസം കേന്ദ്രസർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റിൽ സമ്പൂർണ്ണ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക

https://youtu.be/SlHdMxqX2ag

Scroll to Top