വേദനിപ്പിച്ചർ അറിയാതെ പോകില്ല ഉയച്ചയുടെ സമയം ആരംഭിക്കുന്നു..

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരു ദേവനാണ് സാക്ഷാൽ മഹാദേവൻ എന്നാൽ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുകയും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം ഏവർക്കും ഭഗവാൻ പിതാവ് തന്നെയാകുന്നു അതിനാൽ ജഗതി പിതാവ് തന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ ദേവന്മാരുടെ ദേവനായ മഹാദേവൻ ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നതെല്ലാം ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനാണ് ഭഗവാൻ അതിനാൽ ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല.

   

എന്നതാണ് വാസ്തവം നിഷ്കളങ്കനായ ദേവൻ കൂടിയാണ് സാക്ഷാൽ മഹാദേവൻ അതിനാൽ ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും അസുരന്മാരും ഒരേപോലെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതും ആകുന്നു ചില നക്ഷത്രക്കാർക്ക് ജന്മനാൽ ഭഗവാന്റെയും അനുഗ്രഹം ഉള്ളവർ തന്നെയാകുന്നു ഇവർ ശിവാരാധന മുടക്കരുത് എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top