നെസ്റ്റോ ഗ്രൂപ്പിൽ യുഎഇയിൽ അവസരം ഇന്റർവ്യൂ കേരളത്തിൽ വച്ച് 👇👇

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നതും കേരളത്തിൽ വച്ച് ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന യുഎഇയിലെ നെസ്റ്റോ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി കാറ്റഗറിയിൽ.

   

വന്നിരിക്കുന്ന വേക്കൻസിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ് ഇതേപോലെ ഡെയിലി ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് നമ്മുടെ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലാ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

Scroll to Top