എല്ലാവരെയും ബാധിക്കുന്ന നാളത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന കുറച്ചു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പ് ഈ ജൂലൈ മാസവും നമുക്ക് ക്ഷേമപെൻഷന്റെ വിതരണം ഉണ്ടായിരിക്കും പരമാവധി രണ്ടുമാസത്തെ കുടിശ്ശിക കൂടി സർക്കാർ അനുവദിക്കും എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയിപ്പുകൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ എല്ലാം ഓരോ നമുക്ക് ലഭിച്ചത് .

   

എന്നാൽ ഈ മാസം കുടിക്കുക ഉള്ളതിൽ രണ്ടുമാസത്തേക്ക് നൽകുമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നത് രണ്ടുമാസത്തെന്നും പറയുമ്പോൾ 3700 രൂപ വീതം ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ഫെബ്രുവരിയിലും മാർച്ച് മാസത്തെയും കുടിച്ചുകയായിരിക്കും വിതരണം ഉണ്ടാകുക ഇതിനുവേണ്ടി സഹകരണ ഭാഗത്തുനിന്നും .

പരിശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു കേന്ദ്രസർക്കാറിന് പരിശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേന്ദ്രസർക്കാറിന്റെ ഉൾപ്പെടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ സർക്കാറിന്റെ തനത് വരുമാനം ഉൾപ്പെടെ തുക കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഇവിടെ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/Vzq7nN42IvU

Scroll to Top