വീട് പുതുക്കി പണിയാൻ ധനസഹായം വീട് മെയിന്റനൻസ് സർക്കാർ സഹായ പദ്ധതി

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകൾക്കുവേണ്ടി അതും വിവിധ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കുവേണ്ടി അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയും അവരുടെ വീടും മെയിന്റൈൻസ് വേണ്ടിയിരം രൂപ തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ധനസഹായം ആയിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് ആ പദ്ധതിയിലേക്ക് ഉള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇമ്പിച്ചി ബാവ ഭവന പുനരുദ്ധാരണ പദ്ധതി 2002 വർഷത്തേക്കുള്ള അപേക്ഷകളാണ് .

   

ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ജില്ലകളിലും അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ ന്യൂനപക്ഷ മതവിഭാഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളായിരിക്കണം അപേക്ഷകൾ വയ്ക്കേണ്ടത് അതായത് ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലീങ്ങളും അതേപോലെതന്നെ ഇങ്ങനത്തെ മതങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കായിരിക്കും അപേക്ഷിക്കുവാൻ അർഹതയുള്ളത്.

ഇനി ഇതിൽ തന്നെ അപേക്ഷ യോഗ്യത എന്നുള്ളത് വിധവകൾക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയമപരമായിട്ട് വിവാഹമൊന്നും വേർപ്പെടുത്തിയവരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഉപേക്ഷിച്ചവർ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/4C-4d6NDq-4

Scroll to Top