പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്ക് അറിയിപ്പ് മസ്റ്ററിങ് ചെയ്തവരാണോ? കുടിശ്ശിക വിതരണം 3200 രൂപവരെ ഈ മാസം

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് വഴി പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ മാസവും സഹായം ഉണ്ടാകുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു അതുമാത്രമല്ല മുൻപൊക്കെയും ഒരു ഒക്കെയാണ് വിതരണം ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് എങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യം കണ്ടു വരെ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത്.

   

ഫെബ്രുവരി മാസത്തെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മാർച്ച് മാസത്തെയും പെൻഷൻ കുടിച്ചുകയായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക അതിനുവേണ്ടി സർക്കാരിന്റെ പരിശ്രമം ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു ധനവകുപ്പ് ശ്രമം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും പ്രത്യേക ഇളവുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അത് മാത്രമല്ല.

നാൾ ഇതുവരെ ആയിട്ടും കുടിശ്ശിക അഞ്ചുമാസത്തെ 8000 രൂപ വീതം ഒരാൾക്ക് നൽകണമെങ്കിൽ 5000 കോടി രൂപയാണ് സർക്കാർ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒരു മാസം തന്നെ 900 കോടി രൂപയോളം സർക്കാർ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/2izN-L5dCAo

Scroll to Top