സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിങ്സ് സ്കീം 2024 മാസത്തിൽ 20,500 ലഭിക്കും FD യേക്കാൾ ഉയർന്ന പലിശനിരക്ക്

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിക്ഷേപ പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പദ്ധതിയാണ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിങ് ഈ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയുടെയും ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെപ്പോലെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ആയി ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി തരുക നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന പണത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വവും മികച്ച റിട്ടേണമാണ് മുതിർന്നവർ .

   

നിക്ഷേപം നടത്തുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഇത്തരത്തിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് നിക്ഷേപിക്കുവാൻ ആയിട്ട് കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നിക്ഷേപ സുരക്ഷ മികച്ച പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കുന്നതുമായ പദ്ധതിയാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലെ സീനിയർ സിറ്റിസൺ സേവിങ് രാജ്യത്തെ എല്ലാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലും സീനിയർ സിറ്റിസൺ.

സേവിങ് സ്കീമിൽ ചേരാവുന്നതാണ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ തുടങ്ങിയ സീനിയർ സേവിങ് സ്കീം മറ്റൊരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പിന്നീട് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇതൊരു ഒറ്റതവണ നിക്ഷേപ പദ്ധതിയാണ് അതായത് ഒരുതവണ നിങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന തുകയുടെ പലിശ ഓരോ മൂന്നുമാസം കൂടുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതും 1000 രൂപയാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ നശിപ്പിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/AgW5Yvg4d4c

Scroll to Top