മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം വന്നു ക്ഷേമ പെൻഷൻ 1600 വർധിപ്പിക്കും 5 മാസ കുടിശ്ശിക ഈ രീതിയിൽ നൽകും ജൂലൈ മാസ വിതരണം

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽകൂടി സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്തെ വാർദ്ധക്യകാലം വിധവാ ഭിന്നശേഷിയും അവിവാഹിതം കർഷക തൊഴിലാളിയും സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പെൻഷനുകൾ ലഭിക്കുന്നവരും വിവിധ നിക്ഷേമനിധി ബോർഡ് വഴി ക്ഷേമനിധി പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നവരും അറിയേണ്ട സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള .

   

പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ക്ഷേമനിധി കുടിശ്ശികാവിതരണം ചെയ്യുവാൻ ആയിട്ട് പോകുന്ന നിലവിൽ 1600 രൂപ വീതമുള്ള പെൻഷൻ വർധിപ്പിക്കുന്നതും ജൂലൈ മാസത്തിലെ വിതരണം ഇതിന്റെ എല്ലാം വിശദവിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുൻപായിട്ട് എല്ലാവിധ ക്ഷേമനിധിയും അറിയിപ്പുകളും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പേജ് ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക വീഡിയോലേക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് കൂടി തരുക നിയമസഭയിലാണ്.

ക്ഷേമപെൻഷൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർണായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയത് ക്ഷേമപെൻഷൻ ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യം വിടുന്നത് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/Pk-2YX5-n8U

Scroll to Top