ക്ഷേമ പെൻഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ നാല് കാര്യം വീട്ടിൽ നോക്കും! ഇവരെയെല്ലാം പുറത്താക്കും

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ധനസഹായകമായിട്ട് സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചുവരുന്നുണ്ട് 1600 രൂപ വീതമാണ് ഇപ്പോൾ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആറുമാസത്തെ ഒൻപതിനായിരത്തിൽ 600 രൂപയോളം കുടിശ്ശിക വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അവസരത്തിലും അനർഹരേ അവരെ പുറത്താക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് .

   

കാരണം ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ വീണ്ടും ഒരു ഉദാസീനത മനോഭാവം ഈയിടെ ഒരു പെൻഷൻ വിതരണത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെൻഷൻ തടയപ്പെടുക മാത്രമല്ല ഈ ആനുകൂല്യം ഭൂരിഭാഗം ആളുകൾക്കും കിട്ടാതെ വരുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്.

ഈ പെൻഷൻ പദ്ധതിയിൽ കൃത്യമായി അർഹതക്കാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിയമങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം തന്നെ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/EIkKwcix4NQ

 

Scroll to Top