കൂടോത്രം ബാധിക്കാൻ യോഗം ഉള്ള നക്ഷത്രക്കാർ. .

നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കൂടോത്രം ബാധിക്കാൻ യോഗമുള്ള നക്ഷത്ര ജാതകരെയും ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം കൂടോത്രം ബാധിക്കാൻ യോഗമുള്ള 9 നക്ഷത്ര ജാതകരാണ് ഉള്ളത് ഇടവ രാശിയിലെ കാർത്തിക മുക്കാൽ ഭാഗം രോഹിണിയും മകീര്യം പൂർവ്വാധികം ചേരുന്ന ഇടവരാശിക്കാരെയും മകം പൂരം ഉത്രം ഒന്നാം വാദം ചേരുന്ന ചിങ്ങ രാശിക്കാരെ വൃശ്ചികരാശിക്കാർക്ക്.

   

ശനി നാളിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകത ശരിയാണ് ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് ശനി ഏഴിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകത ശരിയാണ് ഇടവരാശിക്കാർക്ക് ശനിയും പത്തിലൂടെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അതുവരെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ചെയ്യില്ല കണ്ടകശനി സമയത്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ എഫക്ട് വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Scroll to Top