സൗജന്യ വൈദ്യുതി പദ്ധതി KSEB കണക്ഷൻ ഉള്ളവർക്ക് സോളാർ വീട്ടിൽ

നമസ്കാരത്തിന് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽക്കൂടി സ്വാഗതം കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ സൗജന്യം വൈദ്യുതിയും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന ആ വമ്പൻ പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ ആരംഭിച്ചു കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ സൂര്യകർ എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതിയും ഒരു കോടിയോളം വീടുകളിൽ സൗജന്യ വൈദ്യുതി സോളാർ ടോപ്പ് സ്ഥാപിച്ച സോളാർപാനുകൾ സ്ഥാപിച്ചയം അതിലൂടെ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കേന്ദ്ര പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

   

റേഷൻ കാർഡ് വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെയും എപിഎൽ എന്ന ബിപിഎൽ വേർതിരിവില്ലാതെയും വാർഷിക വരുമാനം ഒന്നരലക്ഷം രൂപ താഴെയുള്ള വീടുകൾക്ക് എല്ലാം ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് ജാതി മതഭേദമേ നീ അപേക്ഷകൾ വയ്ക്കുന്നതിന് സാധിക്കും ഈ പദ്ധതിയിലേക്ക് അപേക്ഷ വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രതിമാസം 300 യൂണിറ്റ് സൗജന്യ വൈദ്യുതിയാണ് കേന്ദ്രസർക്കാർ നമ്മുടെ ആനുകൂല്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

https://youtu.be/LzatZfcE2D8

Scroll to Top