സ്വന്തമായി വീടുള്ളവർക്കെല്ലാം സർക്കാർ അറിയിപ്പെത്തി തുക അടക്കണം

നമസ്കാരം എന്നത് പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം വീടുള്ള എല്ലാ മലയാളികളും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അറിയിപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വീടുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ സാധാരണ ഇടത്തരം വീടുകളായി കോട്ടയം ചെറിയ വീടുകൾ ആയിക്കോട്ടെ ഏത് വീടിനെയും ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന അറിയിപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വസ്തു നികുതി എന്ന് പറയുന്നത് വസ്തു നികുതിയും അടച്ചില്ല എങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വരുന്നത് വലിയൊരു ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അവസരം.

   

2024 മാർച്ച് 31 വരെ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് സർക്കാരിന്റെ പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇത്രയുംവേഗം നമ്മൾ അനുകൂലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവസരം മുതലാക്കിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മളുടെ എല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാം തന്നെ വയനാട് മുടിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരും നിലവിൽ വസ്തു നികുതി പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നടപ്പാക്കിയതിനു ശേഷമുള്ള നികുതി പിരിവാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അറിയുവാനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.

https://youtu.be/wINxk7W3MaE

Scroll to Top